Πελάτες

Εμπορικές εταιρείες
I.C.T.N. Solutions 
SOLVAY ΧΗΜΙΚΑ 
ALVIS ΕΜΠΟΡΙΚΗ
Ναυτιλιακές εταιρείες
ITIRO CORPORATION
SKYLIGHT MARITIME
FIRST LINE COMPANY 
TMS TANKERS LTD 
Παραγωγικές εταιρείες