Υπηρεσίες

Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα

Από την ημέρα έναρξης της λειτουργίας της Εταιρείας, το ενδιαφέρον και η εμπειρία των υπευθύνων επικεντρώθηκε στο λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Αυτό επιβεβαιώνει το γεγονός ότι η Means4 έχει τέτοια εμπειρία που κατανοεί πλήρως όλες τις πλατφόρμες ανοιχτού κώδικα.

Δεδομένου ότι η Εταιρεία μας παρακολουθεί στενά κάθε καινοτόμο τεχνολογική έρευνα με τη χρήση λογισμικού ανοιχτού κώδικα, οι Μηχανικοί Πληροφορικής της Εταιρείας βρίσκονται πάντα στο επίκεντρο των νέων τεχνολογικών εφαρμογών ενισχύοντας και εδραιώνοντας έτσι τη δυναμική και τη θέση της Εταιρείας μας στην αγορά.