Υπηρεσίες

Εγκατάσταση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού και Δικτύων

Η Means4 ειδικεύεται σε υπηρεσίες τοποθέτησης τηλεφωνικών εγκαταστάσεων και δικτύων.

Συγκεκριμένα, οι παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν:

Διαχείριση Έργου

Επίβλεψη Έργου και Αξιολόγηση κινδύνων

Επιμέτρηση και προμήθεια υλικών και τηλεφωνικού εξοπλισμού

Εγκατάσταση καλωδίων με καλώδια όλων των τύπων (Multicore, Coax, Fibre, Data & AC/DC καλώδια)

Εγκατάσταση και επέκταση Rack, computer rooms

Εγκατάσταση, τερματισμός και δοκιμές καλωδίων multicore, coax & fibre

Εγκατάσταση hardware, cards & servers

Τοποθέτηση καλωδίων στον τοίχο, στο δάπεδο ή την οροφή

Παράδοση τελικών σχεδίων που απεικονίζουν την εγκατάσταση και έγγραφα πιστοποίησης υλικών με το πέρας του Έργου, εφόσον ζητηθούν.